Sociální služby města Jičína

Sociální služby města Jičína jsou příspěvkovou organizací, která vznikla dne 11. prosince 2000.

Tato organizace se skládá z níže uvedených 3 objektů:

1) Domov pro seniory

Posláním zařízení je poskytování nepřetržitých služeb osobám, kterým nelze zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí, formou pobytové služby domov pro seniory. Jedná se o poskytování kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem, reagování na měnící se životní situaci uživatelů tak, aby v co největší možné míře byla zachována důstojnost života a individuální potřeby i v závěrečné fázi života.

Cílová skupina uživatelů

Poskytované služby jsou určeny zejména seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jedná se o osoby vyžadující celodenní péči, které z důvodu svého zdravotního stavu a sociální situace mají sníženou schopnost osobní péče do té míry, že ani za pomoci jiných dostupných služeb nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Kapacita zařízení je 61 lůžek.

Uživatelé domu pro seniory mají k dispozici: jídelnu, dvě společenské místnosti, tři kuchyňky, tělocvičnu, kadeřnictví, pedikúru, pracovní místnost, knihovnu, internet a kavárnu.

vnitřek

 

 

 

 

 

 

2) Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 6.30 do 15.00 hodin, ve dnech pracovního klidu v době od 8.00 do 10.00 hodin je dosažitelnost pečovatelky na telefonu.

Cílová skupina uživatelů

1. Uživatelé žijící ve vlastní domácnosti nebo domě s pečovatelskou službou, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu a domácnost.

2. Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné osoby.

Kapacita pečovatelské služby je 285 uživatelů.

3) Denní stacionář Domovinka

Posláním Denního stacionáře Domovinka Sociálních služeb města Jičína je poskytovat v budově Denního stacionáře Domovinka služby uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy o ně v domácím prostředí nemohou pečovat jiné osoby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány celoročně v pracovní dny v době od 7.30 do 16.30 hodin.

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou uživatelů jsou zejména senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem k jejich věku nebo zdravotnímu postižení potřebují po určitou část dne pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou nelze v domácnosti zajistit prostřednictvím jiné služby.

Kapacita denního stacionáře je 20 uživatelů.

Denní stacionář Domovinka je umístěn v přízemí budovy, vstup do budovy i prostory denního stacionáře jsou bezbariérové. Uživatelé mají k dispozici denní místnost s jídelnou a odpočinkovou částí.

Webové stránky příspěvkové organizace: http://www.ssmj.cz/

Výroční zpráva příspěvkové organizace za rok 2012 je ke stažení ZDE:  Výroční_zpráva_2012