Vyrovnaný rozpočet na konci roku či rozpočtové provizorium?

Zprávy z finančního výboru města

Hlavním úkolem finančního výboru je aktivní zapojení se do rozpočtového procesu, tedy projednávání rozpočtu na jeho začátku, doporučení jeho schválení zastupitelstvu, následně kontrola jeho plnění a projednávání případných rozpočtových opatření. Dále se pak zabývá průběžnou kontrolou hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Jakožto člen finančního výboru za uplynulé čtyři roky hodnotím jeho fungování celkově velmi pozitivně. Finanční výbor dal řadu doporučení zastupitelstvu týkajících se finančního hospodaření a na jednáních byly vedeny konstruktivní debaty s odpovědnými pracovníky úřadu i vedení města.

Byla ale i témata, na kterých se členové výboru jednoznačně neshodli. Jako nejkontroverznější se ukázala otázka návrhu rozpočtu. Několik členů finančního výboru, včetně mé osoby, upřednostňovalo vytvoření tzv. rozpočtového provizoria, tedy jakéhosi „dočasného“ rozpočtu na první dva, tři měsíce v roce. Níže uvedu několik důvodů, které mě osobně vedou k preferování tohoto způsobu sestavení rozpočtu:

* přesný stav finančních prostředků města na konci roku je znám až během prvních dvou měsíců v roce,

* až po novém roce jsou přesně známy neprofinancované prostředky, které bude potřeba zohlednit v následujícím rozpočtu,

* začátkem roku jsou k dispozici přesnější informace o daňových příjmech od státu,

* začátkem roku jsou známy přesnější výpočty nákladů investic v plánovaném roce.

Z výše uvedených argumentů pak vyplývá možnost sestavení přesnějšího rozpočtu, tedy opravdu vyrovnaného jak na příjmové, tak výdajové straně. Zjednodušeně, ke konci roku se pracuje s velmi nepřesnými čísly.

Osoby zodpovědné za sestavení rozpočtu města měli ovšem jiný úhel pohledu. Z tohoto rozporu při jednání finančního výboru pak nakonec vyplynulo, že finanční výbor nedoporučil zastupitelstvu města schválit předložený návrh rozpočtu pro rok 2018. To jej ale koncem roku 2017 v předloženém znění (jako vyrovnaný) schválilo.

Až během letošního roku se ukázalo, že opatrnosti je zapotřebí. Konečný stav účtu a vynaložené prostředky na investiční akce totiž nebyly v takové výši, jaký byl předpoklad, a výsledkem je deficit rozpočtu ve výši cca 20 miliónů korun. Tyto peníze tedy v rozpočtu města na rok 2018 chybí a budou muset být pravděpodobně řešeny koncem roku poskytnutím úvěru. Ačkoliv došlo v oblasti příjmů oproti roku 2017 ke značnému nárůstu, jsem osobně zvědav, jak se jej podaří letos naplnit.

V předcházejících letech (2014-2016) byla situace poněkud veselejší, neboť město dosáhlo vyššího zůstatku peněžních prostředků, než bylo naplánováno. Mělo tedy příjemné starosti jak tento „přebytek“ hospodaření rozdělit. Bohužel se k tomu ale finanční výbor nemohl mnohdy vyjádřit, protože mu byly předkládány v některých případech i již zastupitelstvem schválené návrhy na

dodatečné rozdělení vyššího zůstatku. Role finančního výboru tak v tomto případě naprosto pozbývala smyslu.

Jistě je chvályhodné, že se vedení města pouštělo v posledních letech do velkých projektů, které byly mnohdy spolufinancovány různými dotacemi a znamenaly tak pro rozpočet města vyšší či dokonce neplánovanou zátěž. Já osobně z pozice občana bych ale ocenil i menší potřebné projekty, jako je např. oprava chodníků nebo častější údržba zeleně.

Závěrem se sluší říci, že hospodaření města je formálně na vysoké úrovni, což vyplývá z každoročních externích auditů.

Finanční výbor je poradním orgánem zastupitelstva a má 11 členů. Schází se dle potřeby – cca 5x ročně.

Ing. Stanislav Novák